Розділ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ

Стаття 37. Зміст забезпечення виконання зобов’язань за сертифікатами

Забезпеченням виконання зобов’язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю є іпотечні активи.

Забезпеченням виконання зобов’язань за сертифікатами участі є іпотеки, які становлять іпотечний пул та забезпечують виконання зобов’язань, реформованих у консолідований іпотечний борг.

Обсяг зобов’язань за сертифікатами не може перевищувати 90 відсотків вартості іпотечних активів.

У разі невиконання боржником основного зобов’язання керуючий іпотекою здійснює заходи щодо примусового стягнення платежів за цим зобов’язанням та звертає стягнення на предмет іпотеки. Кошти від реалізації нерухомості керуючий іпотекою перераховує розпоряднику платежів.

Не можуть виступати забезпеченням випуску сертифікатів вимоги за зобов’язаннями, забезпеченими наступною іпотекою, вимоги за зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою майнових прав на нерухомість, будівництво якої є незавершеним, та іпотекою, яка перебуває у власності обмежено дієздатних чи недієздатних осіб.

Стаття 38. Порядок заміни часток іпотечних активів

Заміна часток іпотечних активів здійснюється емітентом у випадках, визначених в інформації про випуск сертифікатів.

В інформації про випуск сертифікатів можуть встановлюватися умови заміни зобов’язань, включених до складу консолідованого іпотечного боргу, або заборони такої заміни.

З метою заміни часток іпотечних активів розпорядник платежами або за його дорученням керуючий іпотекою може в інтересах власників іпотечних активів продати частину іпотечного активу і придбати інші основні зобов’язання, забезпечені іпотеками, які відповідають вимогам цього Закону та умовам інформації про випуск сертифікатів.

У разі необхідності розпорядник платежами або за його дорученням керуючий іпотекою може обміняти частину іпотечного активу на основні зобов’язання, забезпечені іпотекою, які належать одному з них та які відповідають вимогам цього Закону і умовам інформації про випуск сертифікатів.

Не допускається заміна іпотечних активів, якщо її проведення призведе до збитків власників іпотечних сертифікатів.

Заміна іпотечних активів відображається в реєстрі забезпечення сертифікатів шляхом внесення запису про виключення з реєстру основного зобов’язання і відповідної іпотеки та включення до реєстру основного зобов’язання за іншим договором про іпотечний кредит і відповідної іпотеки.

Стаття 39. Реєстр забезпечення сертифікатів

Реєстром забезпечення сертифікатів є систематизований перелік зобов’язань, реформованих у консолідований іпотечний борг, та перелік іпотек, що становлять іпотечний пул. Реєстр має вестися на паперовому та електронному носіях.

Ведення реєстру забезпечення сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом може здійснювати емітент чи за його дорученням управитель або за дорученням останнього — керуючий іпотекою.

Якщо кількість власників сертифікатів перевищує 500 осіб або обсяг сертифікатів, які перебувають в обігу, перевищує 50 мільйонів гривень, ведення реєстру забезпечення сертифікатів має бути доручено керуючому іпотекою, з яким емітент укладає договір у письмовій формі на ведення такого реєстру.

Реєстр забезпечення сертифікатів має містити сукупність відомостей про основні зобов’язання, які є забезпеченням випуску сертифікатів, та про зобов’язання емітентів.

Кожний запис у реєстрі про основне зобов’язання має містити таку інформацію:

– номер договору про іпотечний кредит, прізвище, ім’я та по батькові боржника, дата його укладення;
строк дії договору про іпотечний кредит, суми та терміни внесення платежів за цим договором;
– ціна і вартість зобов’язання та умови забезпечення іпотекою;
– сума зобов’язань, що забезпечує даний випуск сертифікатів;
– найменування та коротка характеристика предмета іпотеки;
– стан виконання основних зобов’язань;
– відмітки про випадки порушення боржником умов договору про іпотечний кредит;
– інші відомості на розсуд емітента.

Кожний запис у реєстрі про зобов’язання за сертифікатами має містити таку інформацію:

– для сертифікатів з фіксованою дохідністю:
– сума зобов’язань (номінальна вартість сертифікатів та сумарний розмір процентів);
– строки сплати емітентом процентів за сертифікатами або їх періодичність;
– стан виконання емітентом зобов’язань за сертифікатами;

для сертифікатів участі:

– сума платежів за сертифікатом;
– строки сплати емітентом платежів залежно від строків виконання зобов’язань;
– стан виконання емітентом зобов’язань за сертифікатами;
– інші відомості на розсуд емітента.

Емітент зобов’язаний щоквартально повідомляти реєструючий орган про зміни, які відбулися в реєстрі забезпечення сертифікатів.

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»

Розділ I. ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ

Розділ II. РЕФОРМУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ

Розділ III. ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ

Розділ IV. ПРОЦЕДУРА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Розділ V. ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ І УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧНИМИ АКТИВАМИ

Розділ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ

Розділ VII. ВИМОГИ ДО ЕМІТЕНТІВ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Розділ VIII. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ