Iпотечний кредит, за яким рiк платити не потрiбноВАТ АБ “Укргазбанк” впроваджує iпотечну програму нового зразка – «Плати за своє». Щомiсячнi платежi за кредитом складаються з декiлькох частин – тiло самого кредиту, процентнi ставки й комiсiя банку за обслуговування кредиту (у деяких програмах її може не бути).

Так звана iпотечна програма з вiдстрочкою платежiв припускає, що в перший рiк позичальник буде виплачувати тiльки вiдсотки по кредиту, а «тiло» почне повертати банку тiльки через рiк.

«Основна мета програми «Плати за своє» – зменшити фiнансове навантаження в той перiод, коли в нових мешканцiв є додатковi видатки, на покупку меблiв, наприклад або ремонт у квартирi, – розповiдає директор департаменту клiєнтської полiтики ВАТ АБ «Укргазбанк» Iван Хомич, – Поки що ми пропонуємо таке кредитування у виглядi акцiї, що буде дiяти до осенi цього року. Але я думаю, що вона буде користуватися бiльшим попитом, i ми зробимо цю iпотечну програму постiйною»

Оскiльки вiдсотки по кредиту становлять основну частину щомiсячних платежiв, то в перший рiк вiдстрочки Укргазбанк пропонує знижену в порiвняннi зi стандартною процентну ставку – 16% у гривнi (стандартна 17,5%), 11% у дол. США (стандартна 12,9%) i 10,5% у євро ( стандартна 11%). При цьому виходить, що середня ставка на весь термiн становить 12,6% у дол. США.

Максимальна сума кредиту за програмою з такими умовами не може перевищити $300 тис. Крiм того, сума первинного внеску буде залежати вiд суми кредиту. Якщо ринкова вартiсть квартири не буде перевищувати $100 тис. то первинний внесок складе не менш 10%, вiд $100 до $200 тис. – не менш 15% i вiд $200 до $300 тис. не менш 20%.

Додатковим бонусом акцiї є ще одна умова – позичальник може одержати безкоштовну платiжну карту iз кредитним лiмiтом. Тобто, протягом року з моменту видачi iпотечного кредиту людина зможе розпоряджатися додатковою сумою, що не перевищує 20 тис. грн. При цьому кредит є не цiльовим i грошi вона може витратити на свiй розсуд. Специфiка цього кредиту в тiм, що щомiсячнi виплати є необов`язковими, борг i вiдсотки по ньому людина може повернути наприкiнцi року.

РЕКЛАМА

Якщо немає первинного внеску

Зниження процентних ставок – загальна тенденцiя на ринку iпотечного кредитування. Ще 2 роки тому середня ставка по кредиту у валютi була 16%, зараз 11-13%, правда за останнiй рiк вони знизилися незначною мiрою – на 0,5-1%. Зате стали з`являтися всiлякi програми лояльностi, наприклад описана вище програма з вiдстроченням платежу. Помiтна в останнi роки тенденцiя – збiльшення термiну кредитування. Наприклад, рiк тому час на який банк давав кредит на житло, не перевищував 20 рокiв, тепер у деяких банках максимальний термiн кредиту -30 рокiв.

У зв`язку з величезними темпами росту попиту на житло в 2006 роцi почали з’являтися програми з нульовим первинним внеском – що дозволило великiй кiлькостi людей, якi ранiше й не замислювалися про покупку квартири (мiнiмальний первинний внесок може становити $ 20-30 тис.) змогли придбати житло в кредит. Правда, нерiдко, обов`язковою умовою цiєї iпотечної програми була наявнiсть додаткового забезпечення – тобто ще однiєї квартири, що також стає заставою разом iз тою, яку придбають.

«Через цю умову для багатьох позичальникiв програма з нульовим первинним внеском не мала нiякого змiсту, тому ми вирiшили змiнити її умови, – розповiдає Iван Хомич. – Тому що для банку вiдсутнiсть застави – великий ризик, ми збiльшили єдиноразову комiсiю з 1% до 2%. Процентна ставка по кредиту з нульовим первинним внеском буде вище на 0,5%. (13, 5% у дол i 17,9% у гривнях). При цьому комiсiя за обслуговування кредиту (щомiсячна) також вiдсутня».

Нерiдко проблемою для багатьох стає пiдтвердження своїх прибуткiв. Коли спiвробiтники банку звертають увагу на спiввiдношення прибуткiв iз щомiсячними платежами. Як правило, останнi не повиннi перевищувати половину, iнодi 2/3 прибуткiв позичальника. Тобто якщо людина повинна платити $1000 по кредиту, то одержувати на мiсяць вона повинна – не менше $1700.

Фахiвцi говорять про те, що зараз на ринку iпотечного кредитування iснує кiлька основних тенденцiй. По-перше, процентнi ставки будуть i далi знижуватися, причому швидше – за кредитами у гривнi. Так що через кiлька рокiв, вони зрiвняються з валютними ставками й досягнуть рiвня 12-13%. По-друге, Нацбанк України з осенi 2007 року планує вводити певнi обмеження для банкiв, у результатi чого процентнi ставки в iноземнiй валютi можуть i зрости. Поки близько 80% iпотечних кредитiв українцi беруть саме в iноземнiй валютi, не звертаючи уваги на ризики, пов`язанi з курсом гривнi.

Источник – http://www.mpravda.com