ВАТ АБ УкргазбанкВАТ АБ Укргазбанк 27 лютого 2007 року у бiзнес-центрi “Леонардо” презентував перший в Українi випуск iпотечних облiгацiй. Розмiщення цих довгострокових цiнних паперiв, яке починається першого березня цього року, вiдкриває новий, бiльш якiсний, етап розвитку iпотечного ринку в Українi.

На вiдмiну вiд бiльшостi фiнансових iнструментiв iпотечнi облiгацiї є забезпеченими цiнними паперами. При вкладаннi коштiв в iпотечнi облiгацiї ризик неповернення активiв зведений до нуля. Це обумовлено двома головними факторами. По-перше, виплата вiдсоткiв та погашення номiнальної вартостi по iпотечним облiгацiям буде вiдбуватися за рахунок коштiв, якi постiйно приходять до банку по iпотечним кредитам. По-друге, зобов`язання по iпотечним облiгацiям забезпеченнi iпотекою, тобто кредитами пiд заставу нерухомостi.

Цей випуск був здiйснений в рамках проекту “Iнiцiатива сприяння кредитування” (IСК) USAID в спiвпрацi з Корпорацiєю “Прагма”. Виконавцi проекту IСК провели значну роботу щодо впровадження найкращих свiтових стандартiв iпотечних кредитiв у банках України.

Коментуючи випуск та розмiщення ВАТ АБ “Укргазбанк” iпотечних облiгацiй керiвник Проекту IСК USAID Девiд Ч. М. Лактерхенд зазначив: “Проект IСК USAID вдячний Укргазбанку за те, що вiн першим вирiшив здiйснити випуск забезпечених облiгацiй, а також за його наполегливiсть в подоланi багаточисельних перешкод, якi виникли пiд час пiдготовки цього пiлотного випуску – першого кроку на шляху до багатомiльярдного ринку гривневих iпотечних кредитiв”.

В свою чергу Голова Правлiння ВАТ АБ “Укргазбанк” Вадим Ляшко повiдомив: “Сьогоднi, ще до початку розмiщення облiгацiй, ми спостерiгаємо велику зацiкавленiсть до цих цiнних паперiв. Я впевнений, що розмiщення iпотечних облiгацiї буде також успiшним, як й попереднє розмiщення корпоративних облiгацiй Укргазбанку на суму 100 млн. грн. Адже сама форма iснування боргу у виглядi цiнних паперiв бiльш лiквiдна, нiж звичайний кредит”.

Основнi параметри випуску iпотечних облiгацiй:

• Об`єм випуску по номiнальнiй вартостi: 50 000 000 гривень

• Номiнальна вартiсть 1-й облiгацiї: 1000 гривень

• Тип облiгацiї: звичайнi iпотечнi облiгацiї

• Початок розмiщення: 01.03.07

• Дата погашення: 25.02.10

• Вартiсть розмiщення: запланований курс продажу цiнних паперiв складає 100% вiд номiнальної вартостi облiгацiй. Фактична вартiсть продажу облiгацiй буде визначатися попитом та ринковими умовами пiд час первинного їх розмiщення.

• Кiлькiсть купонiв: 12

• Купонний перiод: 91 день

• Вiдсоткова ставка: для всiх купонних перiодiв: 10,50% рiчних в гривнi.

Источник – http://www.uabanker.net