Упродовж 2004—2005 рокiв для надання пiльгового довгострокового державного молодiжного кредиту Вiддiленню з Державного бюджету надано майже 30 мiльйонiв гривеньНа початку цього року в Регiональному вiддiленнi м. Києва Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву зареєстровано 4332 сiм`ї та одиноких молодих громадян, якi потребують полiпшення житлових умов та звернулись для отримання житлового кредиту.

Упродовж 2004—2005 рокiв для надання пiльгового довгострокового державного молодiжного кредиту Вiддiленню з Державного бюджету надано майже 30 мiльйонiв гривень. Цiєї суми вистачило для 180 кредитiв, лише 4 % вiд потреби.

Проте, навiть цi кошти використовувалися з порушеннями чинного законодавства, що пiдтверджено матерiалами контрольних заходiв, проведених фахiвцями Контрольно-ревiзiйного управлiння (КРУ) в м. Києвi.

Для перевiрки законностi та обгрунтованостi надання кредитiв, фахiвцi КРУ, в межах наданих повноважень, провели вiдповiдний комплекс ревiзiйних дiй. Як з`ясувалося, причиною порушень стали прогалини органiзацiйно-правового та нормативного характеру.

Скажiмо, механiзм часткового вiдшкодування вiдсоткiв за кредитами, що надаються молодим сiм`ям та одиноким молодим громадянам, визначений постановою КМУ вiд 04.06.2003 № 843 “Про затвердження Порядку часткової компенсацiї вiдсоткової ставки кредитiв комерцiйних банкiв молодим сiм`ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) i придбання житла” не врегульовує питання отримання молодiжного кредиту в столицi громадянами з iнших регiонiв України, якi мають там власне житло, а також питання щодо кiлькiсної можливостi скористатися зазначеною пiльгою однiй i тiй же сiм`ї чи особi. Тому, проаналiзувавши 100 справ позичальникiв, ревiзори виявили, що 26 з них на момент укладання угоди не зареєстрованi в Києвi, та ще 23 особи вже були власниками житла.

РЕКЛАМА

Не можна назвати досконалою i роботу Регiонального вiддiлення в м. Києвi Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву, адже не забезпечено належного контролю за виконанням умов iнвестицiйних угод щодо своєчасної здачi житла забудовникам. Як наслiдок, вiддiлення втратило можливiсть додаткового отримання 75 тисяч гривень за несвоєчасне виконання iнвестицiйних договорiв. Але завдяки копiткiй працi ревiзорiв ця сума донарахована.

Крiм того, вiддiлення не дотримувалося приписiв “Положення про порядок надання пiльгових довготермiнових кредитiв молодим сiм`ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) i придбання житла”, затвердженого постановою КМУ вiд 29.05.2001 № 584, де передбачено, що кредитнi договори укладаються регiональним управлiнням Фонду з кандидатами в межах обсягiв кредитних ресурсiв, розподiлених правлiнням Фонду пiсля фактичного перерахування коштiв на вiдповiднi рахунки регiональних управлiнь. Не дивлячись на це, вiддiлення (за погодженням Фонду) уклало кредитнi угоди понад затвердженi рiчнi обсяги кредитних ресурсiв, у 2004 роцi таке перевищення становило 236 тисяч гривень, а в 2005 — 213 тисяч гривень, що призвело до взяття зобов`язань понад бюджетнi призначення.

До того ж, у вiддiленнi немає механiзму визначення черговостi кандидатiв, в результатi чого всупереч Закону України “Про сприяння соцiальному розвитку молодi в Українi”, яким передбачено вiковий ценз позичальникiв — до 35 рокiв, у 2005 роцi отримали кредити вiсiм осiб, яким невдовзi виповнювалось 36 рокiв, а ще вiсiм кандидатiв чекали свого кредиту взагалi менше року.

Проiгнорували у вiддiленнi й вимоги Закону України “Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти” i без застосування тендерних процедур уклали iнвестицiйнi угоди на будiвництво житла з пiдрядниками на загальну суму понад 50 мiльйонiв гривень. Тiльки пiсля нагадувань ревiзорiв ситуацiю виправили.

Також в матерiалах ревiзiй зафiксовано факт безпiдставної видачi кредиту особi, що уклала кредитну угоду на 17 днiв ранiше, нiж стала на облiк. Крiм того, фахiвцi КРУ вказали й на iншi порушення та недолiки, виявленi ними у Вiддiленнi, а також зажадали вiд керiвництва їх усунення. Матерiали ревiзiї направлено до прокуратури для подальшого реагування.

Источник – http://kiyany.obozrevatel.com