Розділ VI – ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339; 2001 р., N 21, ст. 103; 2002 р., N 29, ст. 194; 2005 р., N 42, ст. 465, ст. 466):
в абзаці шостому статті 1 після слів “є виключною” доповнити словами “якщо інше не передбачене законом”;
частину першу статті 4 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
“діяльність з управління іпотечним покриттям – діяльність, що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям”.
У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
частину другу статті 7 доповнити пунктом 301 такого змісту:
“301) у межах, визначених Законом України “Про іпотечні облігації”, встановлює вимоги щодо здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям”;

2) статтю 26 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 – 43, ст. 378; 2005 р., N 16, ст. 258) доповнити частиною шостою такого змісту:
“6. Активи, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси емітента іпотечних облігацій та управителя іпотечним покриттям. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України “Про іпотечні облігації”;

3) статтю 93 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 – 6, ст. 30; 2002 р., N 5, ст. 30) доповнити частиною такого змісту:
“Активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси банку. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України “Про іпотечні облігації”;

4) у Законі України “Про іпотеку” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313):
частину четверту статті 3 доповнити словами “або до закінчення строку дії іпотечного договору”;
у статті 4:
у першому реченні частини першої та у частині третій слова “законом” і “Законом” замінити відповідно словами “законодавством” і “Законодавством”;
у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
“Державна реєстрація здійснюється особою, на яку відповідно до законодавства покладені функції щодо державної реєстрації обтяжень нерухомого майна іпотекою, на підставі повідомлення іпотекодержателя, в якому зазначається така інформація”;
пункт 3 викласти в такій редакції:
“3) розмір основної суми заборгованості та процентів за основним зобов’язанням та/або посилання на правочин, в якому встановлено основне зобов’язання у разі, якщо іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому”;
пункт 4 доповнити словами “або строк дії іпотечного договору в разі, якщо іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому”;
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
“Обтяження нерухомого майна іпотекою, яка виникає відповідно до закону або рішення суду (включаючи податкову заставу, предметом якої є нерухоме майно), підлягають реєстрації відповідно до законодавства у тому ж реєстрі, в якому реєструються обтяження нерухомого майна іпотекою, яка виникла відповідно до договору”;
частини четверту – шосту статті 6 викласти в такій редакції:
“Якщо будівля (споруда), що передається в іпотеку, розташована на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності, така будівля (споруда) підлягає передачі в іпотеку разом із земельною ділянкою, на якій вона розташована. Якщо ця земельна ділянка належить іншій особі та була передана іпотекодавцю в оренду (користування), після звернення стягнення на будівлі (споруди) їх новий власник набуває права і обов’язки, які мав іпотекодавець за правочином, яким встановлено умови оренди цієї земельної ділянки (користування нею).
Якщо в іпотеку передається земельна ділянка, на якій розташовані будівлі (споруди), які належать іпотекодавцю на праві власності, така земельна ділянка підлягає передачі в іпотеку разом з будівлями (спорудами), на якій вони розташовані. Після звернення стягнення на передану в іпотеку земельну ділянку, на якій розташовані будівлі (споруди), що належать іншій, ніж іпотекодавець, особі, новий власник земельної ділянки зобов’язаний надати власнику будівлі (споруди) такі ж умови користування земельною ділянкою, які мав іпотекодавець.
Об’єкти незавершеного будівництва, розташовані на переданій в іпотеку земельній ділянці, вважаються предметом іпотеки, незалежно від того, хто є власником об’єкта незавершеного будівництва”;
у частині третій статті 9 слова “що міститься в іпотечному договорі або у внесених до нього змінах чи доповненнях” виключити;
статтю 11 викласти в такій редакції:
“Стаття 11. Майновий поручитель
Майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов’язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.
У разі задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки майновий поручитель набуває права кредитора за основним зобов’язанням”;
у статті 16:
частину першу виключити;
у частині третій слово “законом” замінити словом “законодавством”;
у статті 17:
абзац другий частини першої доповнити словами “або закінчення строку дії іпотечного договору”;
у частині третій слово “законом” замінити словом “законодавством”;
друге речення частини четвертої статті 20 викласти в такій редакції: “Відомості про видачу заставної, анулювання заставної, видачу нової заставної підлягають внесенню до відповідного державного реєстру за місцем державної реєстрації іпотеки у встановленому законодавством порядку”;
пункт 7 частини другої статті 21 викласти в такій редакції:
“7) відмітка про реєстраційний номер, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою (цей реквізит вноситься відповідно до законодавства)”;
перше речення частини першої статті 22 викласти в такій редакції:
“Для реалізації прав за заставною її власник може заявити боржнику письмову вимогу про виконання основного зобов’язання на його користь відповідно до умов договору, який обумовлює основне зобов’язання”;
у частині третій статті 24 слово “законом” замінити словом “законодавством”;
у статті 25:
у частині п’ятій після слів “Індосант зобов’язаний” доповнити словами “у п’ятиденний строк”;
у частині шостій слова “квитанцій про” замінити словами “документів, що підтверджують”;
частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
“Відмітка про оформлення дубліката заставної повинна міститися на кожній сторінці тексту дубліката, а відомості про його видачу підлягають реєстрації за місцем державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою”;
у частині другій статті 30:
перше речення доповнити словами “крім випадків включення засвідчених заставною прав до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій”;
друге речення виключити;
текст статті 37 викласти в такій редакції:
“Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, який передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання, є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки.
Рішення про реєстрацію права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, може бути оскаржено іпотекодавцем у суді.
Іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності на предмет іпотеки іпотекодержатель зобов’язаний відшкодувати іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя.
Право іншої особи з вищим пріоритетом щодо строкового користування нерухомим майном, набутим у власність іпотекодержателем, зберігає чинність відповідно до умов договору, яким обумовлено таке користування. Права та вимоги третіх осіб на предмет іпотеки, набутий у власність іпотекодержателем, які мають нижчий пріоритет, ніж вимога іпотекодержателя, втрачають чинність”;
частину п’яту статті 38 після слів “оцінки майна” доповнити словами “суб’єктом оціночної діяльності”;

5) статтю 14 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140) доповнити частиною четвертою такого змісту:
“Пріоритет вимог власників іпотечних облігацій на іпотечне покриття визначається відповідно до Закону України “Про іпотечні облігації”;

6) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2004 р., N 2, ст. 6):
у пункті 9 статті 2 слова “іпотечних сертифікатів” замінити словами “іпотечних цінних паперів (іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій)”;
підпункт “ф” пункту 3 статті 3 доповнити словами “а також за посвідчення договорів права вимоги за іпотечними договорами”.

3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про створення державного іпотечного фонду у складі Державної іпотечної установи; в цьому законопроекті передбачити, що фінансування такого фонду здійснюватиметься через спеціальний фонд Державного бюджету України, а головним розпорядником платежів буде Державна іпотечна установа; при цьому розглянути можливість перегляду існуючих державних програм з питань будівництва житла.

Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
22 грудня 2005 року
N 3273-IV

Закон України «Про іпотечні облігації»

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II. ІПОТЕЧНЕ ПОКРИТТЯ

Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОВАНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Залишити відповідь