Страхування квартир: пiдводнi каменiРинок страхування в Українi збiльшується з року в рiк, а зважаючи на те, що процент страхування потенцiйних ризикiв в Українi значно нижчий за показники розвинутих країн, зберiгається дуже добрий потенцiал для подальшого зростання.

На тлi загального розвитку ринку страхових послуг збiльшується значимiсть i затребуванiсть послуг зi страхування квартир, iнших житлових примiщень. Все бiльше громадян укладають договори страхування свого житла. Частково – як результат виконання вимог кредитної установи, яка надає кредит для купiвлi жилого примiщення, частково – з власної iнiцiативи.

В той же час, необхiдно звернути увагу на деякi особливостi вiдносин в цiй сферi. Для багатьох громадян квартира – це найбiльш цiнна рiч, втрата або пошкодження якої тягне за собою дуже негативнi фiнансовi та соцiальнi наслiдки як для самого громадянина-власника i його сiм’ї, так i для iнших осiб, якi мешкають в цьому примiщеннi. До того ж практика останнiх рокiв показує, що ризик стати жертвою рiзноманiтних афер на ринку житлової нерухомостi є досить високим.

Цi фактори змушують все частiше звертатися до страхування як одного з ефективних засобiв захисту своїх iнтересiв. З iншого боку, треба добре розумiти, що без врахування специфiки страхових послуг, пов’язаних з житловою нерухомiстю, часом важко очiкувати на позитивний результат.

Сьогоднi в Українi можна видiлити два основних види страхування житлових примiщень: страхування нерухомого майна та страхування фiнансового ризику покупця нерухомостi (титульне страхування).

Страхування нерухомого майна (квартири) передбачає страхування ризикiв його знищення, пошкодження або псування. Причиною такого пошкодження може бути затоплення, пожежа, вибух природного газу та iнше. Знищення квартири може вiдбутися в разi, якщо, наприклад, в квартирах проведено перепланування без дотримання вимог законодавства, в результатi якого пошкодженi несучi конструкцiї будинку. Таке перепланування може навiть привести до знищення всього будинку. Зрозумiло, що за таких обставин можливiсть компенсувати завданi збитки за рахунок власних коштiв правопорушника є незначною.

Необхiдно зазначити, що вiдповiдно до ст. 7 Закону України “Про страхування” обов’язково має бути застрахований предмет iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. Таким чином, якщо квартира є предметом iпотеки, то така квартира повинна бути застрахована.

При укладаннi договору страхування квартири необхiдно визначитися зi страховою сумою: вона може бути фiксованою або сумою, що дорiвнює ринковiй вартостi квартири. Мiнусом першого варiанту є те, що страховi компанiї навряд чи погодяться на значну фiксовану страхову суму, наслiдком чого може бути неповне вiдшкодування можливих збиткiв власника квартири. Другий варiант передбачає проведення незалежної оцiнки нерухомого майна, що страхується, як правило, за рахунок власника квартири.

РЕКЛАМА

Також, важливим є при укладеннi договору страхування звернути увагу на розмiр франшизи – частини збиткiв, що не вiдшкодовується страховою компанiєю згiдно з договором страхування. Чим бiльше розмiр франшизи, тим менше коштiв отримає власник квартири для вiдшкодування своїх збиткiв.

Також загальною порадою є уважне вивчення всiх пунктiв договору страхування, який пропонується до пiдписання страховою компанiєю, особливо щодо пiдстав для страхової компанiї вiдмовити власнику квартири в страховому вiдшкодуваннi.

Iнший вид страхування, пов`язаний з житловою нерухомiстю – це так зване титульне страхування (страхування фiнансового ризику покупця нерухомостi). Вiдповiдно до умов цього виду страхування страхова компанiя компенсує збитки, пов’язанi з втратою права власностi на квартиру. Особливо цей ризик стосується квартир, придбаних на вторинному ринку.

Вiдомо, що на вторинному ринку нерухомостi доволi проблематично з’ясувати всi юридичнi аспекти попереднiх продажiв цiєї нерухомостi. Таким чином повнiстю позбутися ризику втратити право власностi на квартиру через перевiрку iсторiї продажiв, здiйснену власними силами або за допомогою юридичної фiрми, є дуже складним завданням з практичної точки зору. За цих умов титульне страхування може слугувати додатковим механiзмом забезпечення фiнансових iнтересiв покупця квартири.

Процедура оформлення титульного страхування є доволi простою: майбутнiй власник квартири надає страховiй компанiї заяву та необхiднi документи; страхова компанiя проводить протягом декiлькох днiв аналiз отриманої документацiї i приймає рiшення про можливiсть страхування, пiсля чого встановлюється страховий тариф; в разi, якщо сторони доходять згоди з усiх умов, укладається договiр страхування.

Однак, необхiдно мати на увазi, що титульне страхування саме по собi не може забезпечити повного вiдшкодування збиткiв, завданих в результатi втрати права власностi, зважаючи на додатковi витрати на ремонт, iнфляцiю та iншi витрати, пов’язанi з експлуатацiєю квартири.

Крiм зазначеного вище, до укладення договору страхування зi страховою компанiєю необхiдно переконатися, що цей вид страхування передбачений у лiцензiї, яка видана такiй страховiй компанiї. Це зауваження стосується обох видiв страхування, що розглядаються.

Розв’язавши проблему вибору страхової компанiї у вiдповiдностi до власних потреб, а також зважаючи на досвiд i репутацiю цiєї компанiї, та уклавши вiдповiдний договiр страхування, особа набуває додаткового захисту своїх прав та законних iнтересiв.

Джерело – http://epravda.com.ua