РIВНЕ: Землю теж можна придбати в кредит Зважаючи на постiйне зростання цiн на квартири, фахiвцi вважають вигiднiшим купувати земельну дiлянку пiд будiвництво. Всю суму необов’язково збирати роками. Щоб купити землю, можна також оформити кредит у банку. При цьому заставою може стати як сама земельна дiлянка, так i нерухомiсть, якою вже володiє позичальник.

Важливе цiльове призначення землi.

Як зазначив начальник управлiння з обслуговування роздрiбного клiєнта Фiлiї Банку “Фiнанси та Кредит”, ТОВ у Рiвненськiй областi Олександр Улановський, купити за рахунок кредитних коштiв можна земельну дiлянку з цiльовим призначенням — для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель або для ведення садiвництва (за умови, що розмiр такої земельної дiлянки не перевищує 0,12 га). Вiд цього залежить i термiн кредитування. Так, позику на землю пiд будiвництво дадуть на термiн до 20 рокiв. А от потенцiйним садiвникам доведеться виплатити кредит впродовж 15 рокiв.

Для оформлення кредиту на земельну дiлянку в банку “Фiнанси та Кредит” необхiдно подати: заяву на отримання кредиту, паспорт, копiю свiдоцтва про шлюб/про розiрвання шлюбу, копiю свiдоцтва про народження дiтей, копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного коду, довiдку з мiсця роботи iз зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останнiх мiсяцiв (з помiсячною розбивкою) та помiткою “Затримки у виплатi заробiтної плати за останнi 6 мiсяцiв вiдсутнi”. Якщо клiєнт є приватним пiдприємцем, то треба додати й свiдоцтво про реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, декларацiю про його доходи або свiдоцтво про сплату єдиного податку, звiт суб’єкта малого пiдприємництва-фiзичної особи за останнi два квартали, документи, що пiдтверджують iншi доходи позичальника (за наявностi доходу не за основним мiсцем роботи), у тому числi декларацiю про доходи на останню звiтну дату, завiрену податковою iнспекцiєю.

Обов’язковим у банку є й перший внесок.

— Сума першого внеску залежить вiд того, для чого ви купуєте дiлянку, — продовжує пан Улановський. — Якщо вона призначена для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель, то перший внесок складає 30 вiдсоткiв вiд вартостi. Для ведення садiвництва (за умови, що розмiр такої земельної дiлянки не перевищує 0,12 га) перший внесок дещо бiльший i становить 40 вiдсоткiв.

РЕКЛАМА

Найчастiше такi кредити у банку беруть у доларах США. Хоча при невеликому термiну, наприклад до 3 рокiв, подiбнi кредити беруть i в гривнях. При цьому вiд валюти кредиту залежать i вiдсотковi ставки. У гривнях це 17,4 вiдсотка рiчних, доларах США — 14,5 вiдсотка, а в євро — 13,5 вiдсотка. При цьому щомiсячних комiсiй у банку “Фiнанси та Кредит” немає. Необхiдно сплатити лише разову комiсiю, яка складає 2 вiдсотки вiд суми позики.

Заставою при оформленнi кредиту вважається земельна дiлянка, що купується. При цьому потрiбно пiдготувати та надати в банк Державний акт на право власностi на землю, грошову оцiнку земельної дiлянки, нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки, витяг iз кадастру про вiдсутнiсть/наявнiсть обмежень на земельну дiлянку.
Поручителем може стати чоловiк/дружина або iнший близький родич позичальника.

Кредит пiд заставу нерухомостi.

Кредит на земельну дiлянку у ПриватБанку можна отримати пiд заставу нерухомостi, якою вже володiє позичальник. Ця нерухомiсть i стає заставою на випадок несплати кредиту. При цьому експертна оцiнка проводиться безкоштовно для потенцiйного позичальника, тобто за рахунок банку. До того ж вiд вартостi нерухомостi, якою володiє клiєнт банку, напряму залежить сума позики. Адже вона складає 80 вiдсоткiв вiд вартостi нерухомостi, залишеної пiд заставу.

Здебiльшого подiбнi кредити оформляються у доларах США, але можлива позика й в iншiй валютi. Так, ставки у доларах США становлять 11,04 вiдсотка рiчних, у гривнях — 14,04 вiдсотка, а в євро — 10,08 вiдсотка. При цьому щомiсячна комiсiя становить 0,2 вiдсотка.

Варто пам’ятати й про документи, необхiднi для оформлення кредиту. А це паспорт, iдентифiкацiйний код, посвiдчення водiя, закордонний паспорт, вiйськовий квиток, свiдоцтво про реєстрацiю/розiрвання шлюбу, свiдоцтва про народження дiтей/паспорти, шлюбний контракт (при наявностi), довiдка з мiсця роботи про заробiтну плату за останнi 6 мiсяцiв. Якщо клiєнт є приватним пiдприємцем, то потрiбно додати свiдоцтво про реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, свiдоцтво про сплату єдиного податку, звiт з податкової iнспекцiї за останнi два квартали, додатковi документи на вимогу банку (договори оренди, рух коштiв по розрахункових рахунках, книгу доходiв тощо).

Автор – Iрина Ничипорук
Джерело – http://www.domik.net