В надрах Будiвельної палати України завершено роботу щодо пiдготовки законопроекту “Про державну пiдтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будiвництва”. Розробники у статтях та положеннях цього документа заклали основи цiлiсної системи державної пiдтримки забезпечення громадян житлом, що є новаторством у вирiшеннi житлової проблеми в Українi.

Цi стандарти, за твердженням виконавчого секретаря Будiвельної палати Василя Кравченка, законопроектом започатковано вперше. До того ж, чiтко визначено методи їх реалiзацiї. В разi ухвалення законодавцями цього законопроекту громадянам буде надаватися право на поворотнi житлово-будiвельнi субсидiї. За рахунок першої субсидiї громадянин зможе отримати 10 квадратних метрiв за гарантованою цiною. Надалi вiн, при потребi, додаватиме власнi кошти або залученi кредитнi ресурси. Забудовникам також безкоштовно надаватимуться земельнi дiлянки в оренду на 49 рокiв. При цьому вони не матимуть потреби зводити соцiальну iнфраструктуру на землях комунальної та державної власностi.

Окрiм того, автори законопроекту заклали норму, згiдно з якою в разi цiлковитої сплати вартостi помешкання до завершення будiвництва або за довготривалої (до 30 рокiв) оренди житла з викупом, пiдприємство-орендатор оформлятиме помешкання як власнiсть громадянина.

Також принципово новим у системi фiнансування житлового будiвництва в нашiй країнi є положення законопроекту, згiдно з яким кошти на цi програми видiлятимуться не з державного або мiсцевого бюджетiв, а за рахунок емiсiї облiгацiй житлово-будiвельних субсидiй. Передбачається, що цi облiгацiї викуплятимуться державними iпотечними установами i рефiнансуватимуться Нацiональним банком України. Крiм того, до рефiнансування планується залучити приватнi iнвестицiї.

РЕКЛАМА

Розробники законопроекту мають на метi законодавчо запровадити введення спецiального уповноваженого урядового органу єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов за пiдтримки держави.

До речi, законопроект мiстить низку механiзмiв для зменшення спекуляцiй землею в житлобудiвництвi, зниження ризикiв для iнвесторiв, а також пiдвищення вiдповiдальностi за якiсть будiвництва та зменшення корупцiї у сферi житлового будiвництва. За прогнозами керiвникiв Будiвельної палати, реалiзацiя запропонованого законопроекту дозволить протягом пiвтора десятирiччя пiдвищити середнiй рiвень забезпечення житлом наших громадян з 21,5 – до 31,5 квадратних метрiв, що вiдповiдатиме нинiшнiм показникам у постсоцiалiстичних державах Центральної Європи, зробить доступнiшим придбання житла широкими верствами населення й суттєво пiдвищить економiчну активнiсть на внутрiшньому ринку.

Залишається сподiватись, що запровадження цiєї програми також знiме напругу щодо забезпечення житлом вiйськовослужбовцiв ЗС України. За певних умов та обставин – це є певною мiрою альтернатива нинiшнiй системi надання квартир людям в погонах, за якою роками так i не вдається суттєво зменшити чергу безквартирних в армiї, МВС та iнших силових структурах.

Автор- Сергiй Чорноус
Источник – http://realt.ua