УкрСиббанкРозмова iз Зеновiєм Червiнським, заступником начальника Першого Львiвського управлiння ЗРД АКIБ “УкрСиббанк”. “УкрСиббанк” належить до тих iнновацiйних банкiв, якi надають iпотечнi кредити не лише як один зi спектрiв банкiвських послуг.

Вiн створив окремий спецiалiзований Iпотечний центр, який працює з нерухомiстю. Вiдтак “Газета” звернулася до “УкрСибБанку”, щоб вiн допомiг з’ясувати, як виглядає ситуацiя на ринку iпотечних кредитiв.

– Як би ви оцiнили динамiку видачi iпотечних кредитiв?

– Динамiка розвитку кредитування свiдчить, що населення останнiм часом усе частiше звертається в банк для отримання iпотечного кредиту. Отримати кредит може будь-яка платоспроможна особа, яка має постiйне мiсце працi та стабiльне джерело доходiв. I не має значення хто ви – власник, найманий працiвник, державний службовець чи приватний пiдприємець. Пiдхiд до кожного клiєнта однаковий.

– Яким має бути мiнiмальний заробiток людини для отримання кредиту?

– У банку заведено, що максимальнi витрати за кредитом мають бути не бiльш нiж 75% чистого щомiсячного доходу сiм’ї. Пiд час розгляду питання про кредитування банк бере до уваги й iншi доходи, отриманi не за основним мiсцем роботи, вiд заняття пiдприємницькою дiяльнiстю, отримання допомоги вiд родичiв iз-за кордону тощо.

– Цiна на житло зростає, однак кiлькiсть виданих кредитiв не зменшується…

РЕКЛАМА

– Середнi цiни на житло у Львовi майже на тому ж рiвнi, що й три мiсяцi тому. Крiм того, велику роль вiдiграє те, в якому районi мiста нерухомiсть. Часто люди мають уже зiбранi певнi кошти на придбання житла, вiдтак значно легше брати кредит тiльки на частину коштiв, яка необхiдна. Тому населення все частiше користується послугами банку з кредитування на придбання житла.

– Чим ви це пояснюєте?

– Важливе значення має збiльшення доходiв населення та покращання умов кредитування.

У нашому банку умови видачi кредитiв доволi вигiднi для клiєнтiв: термiн кредиту– до 21 року, вiдсоткова ставка – вiд 7,99% рiчних, перший внесок – вiд 0%, зручний графiк погашення, вiдсутнiсть щомiсячних комiсiй i комiсiй за дострокове погашення, можливiсть додаткового кредиту без застави на платiжну картку, кредитування страхових платежiв тощо.

Окрiм того, в банку працює програма кредитування фiзичних осiб у рамках спiвпрацi з Державною iпотечною установою (ДIУ). Суть програми – оформлення кредиту в гривнях пiд низьку вiдсоткову ставку. Основнi умови кредитування: вiдсоткова ставка – 11% рiчних, валюта кредитування – гривня, початковий внесок – 30% вартостi житла, термiн кредитування – до 30 рокiв. Якщо людина правильно рахує свої кошти, то нескладно визначити, що це доволi вигiдна пропозицiя. Нинi це не всi розумiють, адже на ринку банкiвських послуг є iпотечнi валютнi кредити пiд аналогiчнi вiдсотки, якi, на перший погляд, виглядають привабливiше. Але кожна людина отримує заробiтну плату в гривнях, i рiзниця мiж курсами купiвлi-продажу валют саме i зводить до нуля позiрну вигоду вiд залучення кредитiв у валютi, а не гривнi.

– На яке житло надаєте бiльше кредитiв?

– Нашi клiєнти здебiльшого отримують кредити на придбання житла на вторинному ринку, позаяк на первинному його недостатньо. Збудувати будинок займає пiвтора-два роки часу, вiдтак людинi зручнiше купити вже готове помешкання, нiж чекати.

Автор – Валерiя Корольчук
Источник – http://www.gazeta.lviv.ua